geonoma.gov.cy geonoma.gov.cy - Μ?νιμη Κυπριακ? Επιτροπ? Τυποπο?ηση? Γεωγραφικ?ν Ονομ?των - ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

geonoma.gov.cyWebsite Profile

Title: Μ?νιμη Κυπριακ? Επιτροπ? Τυποπο?ηση? Γεωγραφικ?ν Ονομ?των - ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ
Keywords:
Description:Μ?νιμη Κυπριακ? Επιτροπ? Τυποπο?ηση? Γεωγραφικ?ν Ονομ?των - ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Μεταγραφ? Ελληνικο? Αλφαβ?του Κατ?λογοι Τυποπο?ηση? ΕΚΔΟΣΕΙΣ
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

geonoma.gov.cy Information

Website / Domain:geonoma.gov.cy
Website IP Address:143.95.87.77
Domain DNS Server:ns1.arvixeshared.com,ns2.arvixeshared.com

geonoma.gov.cy ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

geonoma.gov.cy Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

geonoma.gov.cy WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection close
Vary Accept-Encoding
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server nginx
Date Mon, 15 Jul 2019 13:54:09 GMT

geonoma.gov.cy WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

geonoma.gov.cy Similar Website

Domain WebSite Title
olivegrove.gr OliveGrove, εμπορ?α?, επεξεργασ?α? και τυποπο?ηση? βρ?σιμων ελι?ν
dgbellos.gr Δ.Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - Βιομηχανικ? αυτοματοπο?ηση των παραγωγικ?ν διαδικασι?ν & βιομηχανικ?? μετ...
replancars.gr Replan Cars – Απ?συρση Αυτοκιν?των – Μεταχειρισμ?να Ανταλλακτικ? Αυτοκιν?των – Ανακ?κλωση Παλαι?ν Μ...
papadopoulosoliveoil.com Αρχικ? - Ελαιοτριβε?ο - τυποπο?ηση || Παπαδ?πουλο?
papapack.gr μηχαν?ματα συσκευασ?α? , επεξεργασια? , τυποπο?ηση?.
scientificallytalking.com Scientificallytalking - Επιστημονικ? ν?α και μια προσπ?θεια επεξ?γηση? και καταν?ηση? των φυσικ?ν φ...
monodomiki.gr Μον?σει? ταρατσ?ν - Στεγανοπο?ηση | Monodomiki
ihodimoprasion.gr Αρχικ? - Ηχ? των Δημοπρασι?ν
kmetrics.gr Kmetrics - Mobile PV Testcenter - Βελτιστοπο?ηση φωτοβολτα?κ?ν
theogonia.gr Θεογον?α, ονομ?των επ?σκεψι?, για τη μελ?τη του αρχα?ου κ?σμου
naxosmycar.gr Ενοικ?αση αυτοκιν?των - Ν?ξο?
serresmap.gr serresmap.gr - Ηλεκτρονικ?? χ?ρτη? των Σερρ?ν
seval.gr Seval - Ανταλλακτικ? Γαλλικ?ν Αυτοκιν?των
europeanyouthcard.org.cy europeanyouthcard.org.cy | Η κ?ρτα των Ν?ων
daem.gr Αν?πτυξη πληροφοριακ?ν συστημ?των & υποδομ?ν | ΔΑΕΜ Α.Ε.
misraimmemphis.com.gr Αρχα?ο? και Αρχ?γονο? Ανατολικ?? Τ?πο? των Μισρα?μ και Μ?μφι? - Αρχικ?
doppler-lifts.info TopHost, Φιλοξεν?α Ιστοσελ?δων, Κατοχ?ρωση Ονομ?των Χ?ρου, Domain Names, Web Hosting, Email Hosting...
valley-products.com TopHost, Φιλοξεν?α Ιστοσελ?δων, Κατοχ?ρωση Ονομ?των Χ?ρου, Domain Names, Web Hosting, Email Hosting...
nyxi-nyxi.gr NYXI - NYXI Beauty Lounge | Aλυσ?δα καταστημ?των περιπο?ηση? ?κρων

geonoma.gov.cy Alexa Rank History Chart

geonoma.gov.cy aleax

geonoma.gov.cy Html To Plain Text

Μ?νιμη Κυπριακ? Επιτροπ? Τυποπο?ηση? Γεωγραφικ?ν Ονομ?των - ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Μεταγραφ? Ελληνικο? Αλφαβ?του Κατ?λογοι Τυποπο?ηση? ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΡΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Advanced Καλωσορ?σατε Σα? καλωσορ?ζω στην ιστοσελ?δα τη? Μ?νιμη? Κυπριακ?? Επιτροπ?? Τυποπο?ηση? Γεωγραφικ?ν Ονομ?των (ΜΚΕΤΓΟ). Η Επιτροπ? δημιουργ?θηκε αρχικ? το 1967 και επισημοποι?θηκε με την απ?φαση αρ. 15.769 του Υπουργικο? Συμβουλ?ου στι? 21.4.1977. Η Επιτροπ? αποτελε? το αρμ?διο ?ργανο για την τυποπο?ηση των γεωγραφικ?ν ονομ?των τη? Κ?πρου. Σ?μφωνα με τον Ν?μο Ν.66(Ι)/98 και του? κανονισμο?? ΚΔΠ 443/2001, ο Υπουργ?? Παιδε?α? και Πολιτισμο?, ω? η Αρμ?δια Αρχ?, διορ?ζει τον πρ?εδρο και τα μ?λη τη? Επιτροπ?? κ?θε π?ντε χρ?νια. Η Επιτροπ? αποτελε?ται απ? τον Πρ?εδρο και ενν?α μ?λη. Η Επιτροπ?, στα πλα?σια των καθηκ?ντων τη?, ασχολε?ται κυρ?ω? με τα ακ?λουθα θ?ματα: Επιλαμβ?νεται ?λων των θεμ?των των σχετικ?ν προ? την τυποπο?ηση γεωγραφικ?ν ονομ?των τη? Κυπριακ?? Δημοκρατ?α?. Καταγρ?φει τα γεωγραφικ? ον?ματα τη? Κυπριακ?? Δημοκρατ?α?, μελετ? και υποβ?λλει στην Αρμ?δια Αρχ? για ?γκριση τι? εισηγ?σει? τη? για την τυποπο?ηση και κωδικοπο?ηση των γεωγραφικ?ν ονομ?των. Εκπροσωπε? την Κυπριακ? Δημοκρατ?α στι? διεθνε?? συσκ?ψει? του Οργανισμο? Ηνωμ?νων Εθν?ν (ΟΗΕ) σε θ?ματα τη? αρμοδι?τητα? τη? και συνεργ?ζεται με τον ΟΗΕ και ?λλου? διεθνε?? οργανισμο??, καθ?? και τι? αντ?στοιχε? εθνικ?? επιτροπ?? ?λλων χωρ?ν, για επ?τευξη των σκοπ?ν που προνοο?νται στη νομοθεσ?α. Συμβουλε?ει τι? αρμ?διε? τοπικ?? αρχ?? για την ονομασ?α ? μετονομασ?α οδ?ν, καθ?? και τον τρ?πο γραφ?? των ονομ?των, Παρακολουθε? την εφαρμογ? τη? τυποπο?ηση? των γεωγραφικ?ν ονομ?των και του συστ?ματο? μεταγραφ?? του ελληνικο? αλφαβ?του στο ρομανικ? σ?στημα γραφ?? του Ελληνικο? Οργανισμο? Τυποπο?ηση? (ΕΛΟΤ 743), που ?γινε αποδεκτ? απ? την Π?μπτη Δι?σκεψη του Οργανισμο? Ηνωμ?νων Εθν?ν, ω? πρ?τυπο του Διεθνο?? Οργανισμο? Τυποπο?ηση? (ISO 843.3) και υ?οθετ?θηκε απ? το Υπουργ...

geonoma.gov.cy Whois

Domain Name: GEONOMA.GOV.CY


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en